Doe je mee met 'App Roulette'? Dan zijn dit de complete actievoorwaarden.

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotieactie ‘App Roulette’ (hierna “Actie”).
1. ALGEMEEN
1.1 De Actie wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D (hierna “Qmusic”) in samenwerking met FAIR PLAY CENTERS BV. Postbus 3009, 6460 HA Kerkrade
1.2 De Actie wordt gehouden ter promotie van het Foute Uur van Qmusic en FairPlay Casino.
1.3 De Actie start op 3 t/m vrijdag 17 juli 2020 en van maandag 20 t/m vrijdag 24 juli 2020. Hierna te noemen ‘actieperiode’.
1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op de website en in de Qmusic app worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

2. HET SPEL
Gedurende de actieperiode wordt er elke dag, op één moment tussen 8.45 en 9.15 uur Fair Play Casino App-roulette gespeeld (hierna te noemen ‘het spel’).
Deelname geschiedt door op het moment van aankondiging van het spel één getal tussen 0 t/m 36 als Whatsapp bericht te sturen naar 06 33 345 345. Indien vanaf hetzelfde telefoonnummer meerdere getallen zijn verzonden, geldt het eerst gestuurde getal.
Nadat de DJ heeft aangegeven dat het niet meer mogelijk is om een getal door te sturen, laat de DJ een balletje in een draaiend roulettewiel vallen. De persoon die als eerste het getal waarop het balletje is gevallen na stilstand van het roulettewiel via Whatsapp had doorgestuurd wordt gebeld in de uitzending en wint € 100 speeltegoed voor FairPlay Casino Kerkrade(Roda stadion) (incl. ontvangst, rondleiding, speluitleg).
Indien het juiste getal niet is doorgestuurd, is er geen winnaar en schuift de prijs van € 100 speeltegoed door naar de volgende dag en wordt het te winnen bedrag elke dag verhoogd met € 100. Indien er op de laatste speeldag nog geen winnaar is, zal de de DJ net zo lang een nieuw getal draaien tot een winnend getal valt. De prijs kan aan het einde van de week op vrijdag maximaal € 500 bedragen
Neem hierbij de volgende punten in acht:
● Luister je online of via de Qmusic-app? Dan luister je met vertraging.
● Luister via een FM- of DAB+ radio om het exacte tijdstip te horen.
● Over timing wordt niet gecorrespondeerd

3. DEELNAME
3.1 Elk natuurlijk persoon vanaf 18 jaar, woonachtig in Nederland en in het bezit van een geldig legitimatiebewijs is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.
3.2 Deelname is uitgesloten voor:
(a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten, en;
(b) medewerkers en eerstegraads familieleden van medewerkers van Qmusic, en;
(c) medewerkers van Fair Play Casino, en;
(d) personen die in de 6 maanden voorafgaand aan de start van deze Actie eerder een prijs hebben gewonnen op Qmusic, en;
(e) eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
3.4 Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.
3.5 Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven, of niet voldoet aan de actievoorwaarden heeft Qmusic het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
3.7 In geval van fraude, misleiding of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie heeft Qmusic het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen.
3.8 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.

4. PRIJS
4.1 Met de Actie kan dagelijks €100 speeltegoed voor Fair Play Casino Kerkrade (Roda stadion) incl. ontvangst, rondleiding, speluitleg gewonnen worden. De winnaar kan zich daar op een voor hem gewenst moment melden in het Fair Play Casino Kerkrade bij het Parkstad Limburg Stadion. Na ID-check (o.a. i.v.m. leeftijdscontrole) krijgt hij/zij een rondleiding (i.c.m. een versnapering), speluitleg indien gewenst en wordt het winnende bedrag in cash aan hem/haar uitbetaald.
4.2 Aan de uitslag kan geen rechten worden ontleend. De door de Qmusic gecontroleerde uitslag van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.
4.4 Elke prijs is persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar. Indien de winnaar een prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de prijs.
4.5 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen, tenzij anders aangegeven in deze actievoorwaarden.
4.6 Qmusic neemt de over de prijzen (eventueel) verschuldigde kansspelbelasting niet voor haar rekening. De kansspelbelasting voor een prijs boven € 449 is voor rekening van Fair Play Casino. Voor lagere bedragen is geen kansspelbelasting verschuldigd.


5. PERSOONSGEGEVENS & PUBLICITEIT
5.1 De door een deelnemer verstrekte (persoons-)gegevens worden door Qmusic alleen gebruikt ten behoeve van de Actie, bijvoorbeeld om de deelnemer te kunnen informeren over de Actie en over een eventueel gewonnen prijs. Q-Music geeft voor- en achternaam en geboortedatum door aan Fair Play.
5.2 Aan de Actie kunnen publicitaire activiteiten zijn verbonden zoals bijvoorbeeld foto-, en video opnamen en medewerking aan radio uitzendingen van Qmusic. Het is gewenst dat de winnaar van de prijs medewerking verleent aan de publiciteit met betrekking tot de Actie. Vanzelfsprekend zal rekening gehouden worden met de wensen van de winnaar. Deelnemers die niet in publicitaire activiteiten wensen te participeren, dienen dit direct uitdrukkelijk te melden op het moment dat hij/zij weet dat hij/zij winnaar is geworden. De winnaars die hun medewerking verlenen aan publicitaire activiteiten hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding voor die publicitaire activiteiten.

8. OVERIG
8.1 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Qmusic.
8.2 Qmusic behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
8.3 Qmusic en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.
8.4 Qmusic is niet aansprakelijk voor gevolgschade die is veroorzaakt door technische storingen waaronder, maar niet beperkt tot tijdelijke problemen met de Qmusic app, uw mobiele telefoon, uw internet- of mobiele provider of andere situaties van overmacht.
8.5 Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
8.6 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.
8.7 Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Q-music Nederland BV.
T.a.v. Qmusic Limburg
DE KAUWGOMBALLENFABRIEK
PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D
1096 BK AMSTERDAM
E-mail: acties@Qmusic.nl
KvK 32039594
BTW NL 0079.09.305.B.01