Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotieactie ‘Wie, weet, waar... in Limburg!’ (hierna “Actie”). 

1. Algemeen

1.1              De Actie wordt georganiseerd door Qmusic Limburg.

1.2              De Actie wordt gehouden ter promotie van Qmusic Limburg.

1.3              De Actie start op 18 september 2017 en loopt tot en met de datum dat het laatste audio fragment tijdens de radio-uitzending door een deelnemer is geraden (hierna “Actieperiode”). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode.

1.4              Qmusic Limburg is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op de website worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. Het spel

Via Qmusic is regelmatig een audio fragment te horen in de actie ‘Wie, weet, waar... in Limburg’. Deelnemers die dit audio fragment herkennen kunnen zich aanmelden via de website en raden waar in Limburg dit is. De actie kent het volgende spelmechanisme: van alle aangemelde kandidaten, wordt een willekeurige kandidaat geselecteerd die zijn of haar antwoord in de uitzending kan geven.

Het spel wordt van maandag t/m vrijdag gespeeld om 07.45 uur en 08.45 uur. Indien de locatie geraden is, kan het spel mogelijk een vervolg vinden met een nieuw audiofragment van een nieuwe locatie. Qmusic heeft het recht wijzigingen in het spelverloop door te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het geven van ‘tips’ over het de te raden locatie, indien dit voor een langere tijd niet geraden wordt, teneinde een winnaar te kunnen bepalen.

Via de radio

De deelnemer die in de mogelijkheid is gekomen om zijn/haar antwoord kenbaar te maken in de uitzending en het juiste antwoord heeft gegeven tijdens het moment van 'Wie, weet, waar... in Limburg' wint een geldprijs (zie artikel 6 Prijs). Een deelnemer krijgt in de uitzending de kans om één enkele omschrijving van het op dat moment te raden locatie te geven, meerdere antwoorden of pogingen zijn niet toegestaan. 

3. Aanmelden

Aanmelden voor de Actie kan uitsluitend via de Qmusic Limburg website. Aanmelden is gratis. Op de Qmusic Limburg pagina staat een actiepagina met daarin een webformulier. Deelnemers hoeven enkel dit formulier in te vullen om hun deelname te activeren gedurende de duur van eenzelfde 'Wie, weet, waar... in Limburg'. Voor deelname is het een vereiste dat je een telefoonnummer hebt ingevuld. 

Elke aanmelding maakt evenveel kans bij de selectie van kandidaten. Bij het starten van een nieuw audiofragment voor een locatie dienen deelnemers zich opnieuw aan te melden.

4. Selectie

4.1              De selectie voor deelname op de radio zal tussen 7:00 uur en 08:45 uur plaatsvinden waarbij mogelijk meerdere deelnemers geselecteerd kunnen worden. Indien deelnemers telefonisch niet bereikbaar blijken te zijn, worden deze opnieuw toegevoegd aan de poule van deelnemers om zo opnieuw kans te maken geselecteerd te worden. Er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. 

5. Deelname

5.1              Elk natuurlijk persoon vanaf 18 jaar, woonachtig in Limburg en in het bezit van een geldig legitimatiebewijs is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.

5.2              Deelname is mogelijk voor gebruikers die zich kunnen aanmelden via de Qmusic Limburg website.

5.3              Deelname is uitgesloten voor:

(a)          personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten, en;

(b)          medewerkers en eerstegraads familieleden van medewerkers van Qmusic Limburg, en;  

(c)           personen die in de 6 maanden voorafgaand aan de start van deze Actie eerder een prijs hebben gewonnen via Qmusic Limburg, en;

(d)          eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.

5.4              Om deel te nemen aan de Actie dient een deelnemer zich aan te melden op de onder artikel 3 beschreven wijze.

5.5              Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

5.6              Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven, of niet voldoet aan de actievoorwaarden heeft Qmusic Limburg het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

5.7              In geval van fraude, misleiding of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie heeft Qmusic Limburg het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen.

5.8              Een deelnemer hoeft zich per nieuw audio fragment van een locatie slechts één maal aan te melden om deel te nemen. Deelname aan de Actie is gratis.

5.9              Qmusic Limburg is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.

6. Prijs

6.1              Met de Actie kan per locatie een prijs worden gewonnen. Bij aanvang van het spel op de radio is een audio fragment van een locatie € 500,- waard. Elke dag dat de locatie niet geraden wordt, wordt dit bedrag met € 50,- verhoogd. Net zolang totdat een locatie geraden is. De deelnemer die de juiste oplossing in de uitzending laat weten, wint het bedrag van dat moment.

Indien er een nieuw audiofragment van een locatie van start gaat, krijgt dit ook een startwaarde van ten minste € 500,- en wordt ook dit bedrag bij elke dag dat het juiste antwoord niet is gegeven, verhoogd met € 50,-. 

6.2              Aanwijzing van de winnaar van 'Wie, weet, waar... in Limburg' op de radio geschiedt op het moment dat het juiste antwoord is gegeven door de deelnemer op de radio. De winnaar van het spel op de radio ontvangt het gewonnen geldprijs binnen maximaal 60 dagen per bank.

6.3              Aan de uitslag kan geen rechten worden ontleed. De door de Jury gecontroleerde uitslag van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.

6.4              Elke prijs is persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar. Indien de winnaar een prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de prijs.

6.5              Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen, tenzij anders aangegeven in deze actievoorwaarden.

6.6              Qmusic Limburg neemt de over de prijzen eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

7. Persoonsgegevens & publiciteit

1.1              De door een deelnemer verstrekte (persoons-)gegevens worden door Qmusic Limburg alleen gebruikt ten behoeve van de Actie, bijvoorbeeld om de deelnemer te kunnen informeren over de Actie en over een eventueel gewonnen prijs.

1.2              Aan de Actie kunnen publicitaire activiteiten zijn verbonden zoals bijvoorbeeld foto-, en video opnamen en medewerking aan radio uitzendingen van Qmusic. Het is gewenst dat de winnaar van de prijs medewerking verleent aan de publiciteit met betrekking tot de Actie. Vanzelfsprekend zal rekening gehouden worden met de wensen van de winnaar. Deelnemers die niet in publicitaire activiteiten wensen te participeren, dienen dit direct uitdrukkelijk te melden op het moment dat hij/zij weet dat ze winnaar is geworden. De winnaars die hun medewerking verlenen aan publicitaire activiteiten hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding. 

8. Overig

8.1              In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Qmusic Limburg.

8.2              Qmusic Limburg behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

8.3              Qmusic Limburg en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.

8.4              Qmusic Limburg is niet aansprakelijk voor gevolgschade die is veroorzaakt door technische storingen waaronder, maar niet beperkt tot tijdelijke problemen met de Qmusic app, uw mobiele telefoon, uw internet- of mobiele provider of andere situaties van overmacht.

8.5              Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.6              Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

8.7              Qmusic Limburg streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV. 

T.a.v. Programma afdeling Qmusic Limburg

DE KAUWGOMBALLENFABRIEK 

PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 

1096 BK AMSTERDAM 

E-mail: acties@Qmusic.nl 

KvK 32039594 

BTW NL 0079.09.305.B.01